MENU
Aula_close Layer 1

Børn der bekymrer

Handleplan i forhold til børn og unge, der bekymrer

Hvis et barn eller en ung på Hærvejsskolen vækker bekymring hos forældre, lærere eller pædagoger, gør skolen en professionel indsats for at få barnet eller den unge til at trives, lære og udvikle sig.

Det daglige og almindelige samarbejde omkring eleven
Første indsats vil naturligt ske i samarbejdet omkring eleven. Både i skolen og i samarbejdet mellem skole og hjem drøftes alle elever jævnligt – og der sættes mål i forhold til, hvordan eleven lærer og udvikler sig.

Bekymring i forhold til eleven
Hvis der er akut eller stigende bekymring i forhold til en elev, vil lærere og pædagoger efter aftale med hjemmet aflevere en beskrivelse af bekymringen til skolens specialpædagogiske team (SPT). Bekymringen kan være i forhold til den faglige, personlige eller sociale udvikling.

Specialpædagogisk team
Det specialpædagogiske team består af PPR-psykolog, distriktsvejleder, matematikvejleder, AKT-lærer og afdelingsledere.
Når en elev drøftes i det specialpædagogiske team, deltager klasselærer, primærlærer og/eller andre af de voksne, der har et godt kendskab til eleven.
På mødet tages der stilling til hvilke indsatser, der skal iværksættes.

Møderne i det specialpædagogiske team afholdes med jævne mellemrum – mindst en gang om måneden.

Indsatser
Alt efter hvilke udfordringer den enkelte elev har, iværksættes den nødvendige indsats inden for de muligheder, vi har på skolen.

Eksempler på indsatser - Test i dansk og matematik - CHIPS-test (kognitiv test) - AKT-samtaler - Deltagelse i AKT-gruppe f.eks. Skilsmissegruppe) - Indstilling til PPR (psykologisk pædagogisk rådgivning) - Dialog mellem skole og hjem - Igangsættelse af et samarbejde mellem distriktsvejleder og hjemmet.

Orientering af elev og forældre Efter mødet i det specialpædagogiske team orienteres forældrene og evt. eleven om de indsatser, der er aftalt. 8. Referat Efter mødet lægges et referat i elevens mappe.

Hvis der igangsættes forskellige former for undersøgelser eller test, vil der som oftest ske en opfølgning på undersøgelserne eller testene på et senere møde i specialpædagogisk team og/eller på et møde med forældrene.